1.2.5D obýektiw / kamera goraýjy

Gysga düşündiriş:

Öýjükli telefona ýa-da linzany goramak üçin içaly içaly temperli aýna filmi, Tempered aýna kamera obýektiw goragçysy, HD arassa, gyrasy örtüginiň doly gyrasy, dostlukly


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Amal 2.5D tekiz,
Material 0,33 beýik alýumin aýna, ýokary kesgitleme
AB ýelim Asly Japanaponiýa / Koreýa, çalt peselýän
AF örtük örtük
Görnüşi Sbirine ýa-da köp, ýa-da alýumin bazasyna
Aç-açanlyk 98%
Gatylyk 9H
Taşla Angle 105 (synagdan soň) -115degree testing synagdan ozal)
Top Taşla Test 175g gaty polat top, beýikligi 1 metr
Bukja: 1 birlik 1 goşa gatlak EPE + CPE halta
OEM: Ölçegi, sowgat gutusy

Aýratynlyklary

Case dostlukly köpürjik mugt çyzmaga garşy kamera obýekti, kamerany kämilleşdirmek üçin ýönekeý we kanagatlandyryjy gowulaşma, howpsuz boluň. Örtük örtügi Dyrnagyň öňüni almak üçin. ýeke, köp we alýumin görnüşini saýlap bolýar; arassa we tekiz görünmek üçin kameralaryň üstünde gabat gelýän goragçylar hem bar. Doly gapak, Köpürjikler ýok, Case dost, aýrylandan soň galyndy galdyrmaň

1. Mysal üçin dostlukly --- Inçe galyňlyk, “Case Friendly” dizaýny. Casehli ýagdaýa laýyk kiçijik ýer galdyrar. kamera obýektiw goraýjy, doly ekran kamera obýektiwini we i üçin döredilen korpusly goraýarkazyýet işi. Hakyky enjama esaslanan galyndy gurallary has laýyk gabat gelýär. Köpürjikler ýok, Case dost, aýrylandan soň galyndy galdyrmaň

2. Güýçli ýelmeşme --- kamera obýekti üçin ekran goragçysy aňsat gurmak. Bir sekunt kameranyň ekranyna laýyk gelýär. Güýçli adsorbsion güýjüni üpjün edýär, ýykylmak aňsat däl, ýelmeşýän durnuklylyk we köpürjikler ýok, aýrylandan soň galyndy galdyrmaň

3. HD-ni dikeltmek - definitionokarky kesgitleme we ýagtylygyň aýdyňlygy, 9H temperaturaly aýna ýokary dury. gijeki atyş gurşawynda fleşka täsir etmez. HD ekrany, iPhone-yň suratynyň asyl hilini saklap, 99,99% ýeňil geçiriş.

4. 9H Anti-Scratch --- 9H gyzgyn aýna ekranyňyzy dyrnaklardan, gabyklardan we täsirlerden yzygiderli goraýar. Oleofob gatlagy suwuň, ýagyň, tozanyň, barmak yzlarynyň öňüni alýar. Telefonyň obýektiwini HD aç-açan saklaň we hemişe arassalaň.

5. Night CIircle --- Fleşiň töwereginde ýörite döredilen gijeki tegelek, pes ýagtylyk şertlerinde kameranyňyzy has gowy ýerine ýetirer. Galyndy ýok, duman ýok, çyrany ulananyňyzda gök yşyk ýok.

Has giňişleýin maglumat

9_01 9_02 9_03 9_04 9_05 9_06 9_07 9_08


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň