abd1a72
leyingkagba

-Eňiş gazanmak üçin öňdebaryjy marka kompaniýalary bilen has gymmatly hyzmatdaşlygy ýola goýmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

“Keja Optoelectronic” şu wagta çenli 15,000 M2 zawody, pol göterilen 2000 M2 tozansyz ussahanasy, 300-den gowrak işgär we aýda 300 million bölek uly göwrümli ekran gorag öndürijisine öwrüldi. Şençzhenen şäherinde (7 dýuýmdan kiçi goragçy üçin) we Dongguanda (7 dýuýmdan uly goragçy üçin) 2 zawodymyz bar. Özbaşdak ösen awtomatiki önümçilik liniýasy we gaplaýyş liniýasy bäsdeşlere garanyňda has durnukly hil, has ýokary netijelilik we gysga gurşun wagtyny getirýär.

Keja Optoelectronic ISO9001 hil dolandyryş ulgamyny doly ýerine ýetirýär we şol bir wagtyň özünde dolandyryş netijeliligini yzygiderli ýokarlandyrmak üçin ERP, OA we beýleki önümçilik maglumat dolandyryş ulgamlaryny ornaşdyrýar. Productshli önümler UL, SGS we beýleki halkara abraýly FCC, RoHS şahadatnamalaryny aldy.

Kompaniýa halkara bazaryny öwrenmegi dowam etdirýär we müşderilere öňdebaryjy önümleri, tehniki çözgütleri we ýokary derejeli hyzmatlary hödürlemegi maksat edinýär. Önümler esasan Europeewropa, ABŞ, Japanaponiýa, Günorta Koreýa we beýleki bazarlara satylýar. “VIVO”, “ESR”, “GREEN UNION”, “MINISO” ýaly iň ýokary içerki aksessuar markalaryna goşmaça esasy müşderiler “Soft Bank” (Japanaponiýa), SGP (Günorta Koreýa), ZAGG (ABŞ) we ş.m.

Keja Optoelectronic, sarp edijileriň elektron önüm tehnologiýasy we önümiň täzelenmegi bilen ýüze çykýan täzeleniş däbini yzarlaýar, gözleg we täzelikleri işjeňleşdirýär, ýokary derejeli ekran gorag önümlerini we ykjam terminal enjamlary üçin çözgütleri hödürlemegi we her bir öňe gidiş bilen has gymmatly hyzmatdaşlygy ýola goýmagy dowam etdirýär- ýeňiş gazanmak üçin marka kompaniýasyny gözlemek.

Biziň pikirimiz: Jübi terminaly aksesuarlary senagatyna birinji derejeli önümler we hyzmatlar kärhanalary bolmak
Biziň wezipämiz: Her "Keja" işgäri has mertebesi we gymmaty bolsun
Gymmatlygymyz: bitewilik, jogapkärçilik, özara kömek, ambisiýa
Biziň pelsepämiz: Okuw ukyby bäsdeşlik ukybyna deňdir.
Kompaniýamyzyň medeniýeti: bilim, netijelilik, şatlyk, gadyr.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?