Titan 720 ° Goragçy

Gysga düşündiriş:

Keja täzelendi 720o Garawul TM maddy hilini uýgunlaşdyrýar Garyndy titan has berk goragy üpjün edýär. Mundan başga-da, Titan720o Garawul bölekde gurlupdyr metal tozan geçirýän tor gürleýjiniň deşigine tozanyň girmeginiň öňüni almak üçin kese meýdançada. Titan çarçuwasy elektron örtük bilen gaýtadan işlenýär. Producthli önüm gaty kaşaň we nepis görünýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklikler:
Keja Titan 720o Garawul, iň oňat gorag çözgüdi toplumlaýyn ekran goragçysy we korpusy. Iki bölekden ybarat. Öňki gapak we arka gapak, iki gapagyň aşaky tagtalary aýna we çarçuwasy Titan. Öňki gapagyň aýnasy, 2 gezek gyzgyn we ýokary hilli AB ýelimi bilen çalt zaýalanýan we barmak yzy ýagy bolan 0,33 alýumin aýnadan ýasalan ekran goragçysydyr. Arka gapagyň aýnasy, şeýle hem 2 esse gyzgyn we çyglylyga garşy mat bilen örtülen 0,33 alýumin aýna.

artykmaçlyklary

1, has berk gorag. Titan garyndy hil çarçuwasy Keja-nyň öňki PP wersiýasyna garanyňda has güýçli gorag berýär.

2, aşa ýagty we ultra inçe. Şondan bäri seýrek galyp we öl guýma we tehnologiýa bu önümleri bary-ýogy 0,35 galyňlykda öndürýär. Bu ulanyjylara häzirki TPU + PC ýa-da PVC ýa-da silikon gapdan has gowy tejribe getirýär.

3, ekrany goraýjynyň we korpusyň toplumlaýyn gorag çözgüdi. Bu sarp edijilere bir gezeklik satyn almagy hödürleýär. Satyn alma we goragçy bilelikde.

4, Garyndy titanyň üstü elektrik örtügi. Özüni gaty rahat duýýar we gaty kaşaň we näzik görünýär.

5, Aýna tagta ýeňil mat bilen işlenýär. Bulaşyklyga garşy durup biler we “iPhone” -yň jübi telefonynyň asyl reňkini dikeldip biler.

6, Tozdan goraýan toz bilen örtülen dizaýn, jübi telefonyny täze saklaýar.

7, Linza goraýjy deşik arka tarapda düzülendir.

Haryt

Bölüm

Parametr

Bellik

Jemi galyňlyk

mm

10.1

± 0.2mm

örtüginiň galyňlygy

mm

4.3

± 0.2mm

arka gapagyň galyňlygy

mm

5.9

± 0.2mm

garyndy böleginiň galyňlygy

mm

Uzyn örtükli 0.35

± 0.02mm

AB ýelim

mm

0.28

± 0.02mm

Partlama garşy HD film

mm

0,1mm, 2800g ýelme güýji

 

HD goşa tarap
ýelimleýji lenta

mm

0,1mm, 4000g ýelme güýji

 

goraýjy aýna

mm

ýüpek çap 2 gezek güýçli 0.33 Alýumin aýna

 

yzky gapak aýna

mm

AG 2 gezek güýçli 0.33 Alýumin aýna

 

tozan geçirýän tor

mm

0.33 metal hili

± 0.02mm

ýagtylygyň aýdyňlygy

%

92.1%

 

Duman

%

1,1%

 

gatylyk

Galam / H.

9H

Adingüklemek

500g

ýelmeşmek

g / dýuým

6g

 

AF, synagdan öň

derejesi

115 dereje

± 2%

AF, synagdan soň

derejesi

(1 * 1-5000 gezek) , 105 dereje

± 2%

polat topy synamak

64g

100 sm beýiklikde.

 

Ölçegi

mm

iphone 12 üçin doly ölçeg

 
XXQ (1)
XXQ (2)
XXQ (3)
XXQ (4)
XXQ (5)
XXQ (6)
XXQ (7)
XXQ (8)
XXQ (9)
XXQ (10)
XXQ (11)
XXQ (12)
XXQ (13)
XXQ (14)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň