• Müşderileriň köpüsi Kejanyň işine şübhelenýärler

  Müşderileriň köpüsi Kejanyň işine şübhelenýärler

  Müşderileriň köpüsi Kejanyň buz sowadyjy işiniň işine şübhelenýärler, sebäbi adamlar diňe eliňe degenlerinde sowuk duýup bilýärler.Emma subutnama hökmünde takyk synag maglumatlary ýok.Indi keja doly synag etdi.Adaty ulanyş tertibini höweslendirdik, soň şol bir jübi telefonyna zarýad / zarýad berdik ...
  Koprak oka
 • Ekranyň gorag materiallary: Nano aýna, Tpu, PET, Tempered aýna

  Akylly telefonlaryň çalt ösmegi bilen jübi telefonyny goraýan film we beýleki esbaplar hem müşderileriň arasynda meşhurdyr!Jübi telefonyny goraýan filmi jübi telefony içalylyga garşy film, jübi telefony gök garşy film, jübi telefonynyň gidrawlik filmi, ykjam ...
  Koprak oka
 • iPhone14 Ekran goragçysy, 100% maglumat kepilligi,

  iPhone14 Ekran goragçysy, 100% maglumat kepilligi,

  Ekrany goraýjylaryň köpüsi 2020-nji ýylyň mart aýyndan iPhone14 seriýaly ekran goragçysynda işledi. Mart aýyndan şu wagta çenli olaryň hemmesi diýen ýaly maglumatlary birnäçe gezek üýtgedýär.Şeýle-de bolsa, 2022-nji ýylyň “iPhone14pro” we “iPhone14 pro max”, bu 2 modeliň “faceID” sebitinde tapawutly aýratynlyklary bar.Dökdi ...
  Koprak oka
 • Buz sowadyjy jel

  Buz sowadyjy jel

  “Passiw gidrogel filmi sowatmak tehnologiýasy” Kosmos gämileriniň bugarýan sowadyşyna we ýylylygynyň ýaýramagyna we adamyň derlemeginiň we ýylylygyň ýaýramagynyň ýörelgesine esaslanyp, bugarýan sowadyşyň aýlanyş funksiýasy amala aşyrylýar.Ordinaryönekeý telefonyň hereketi bilen ...
  Koprak oka
 • buz sowadyjy jübi telefony

  buz sowadyjy jübi telefony

  Ekrany goraýjy işe esaslanyp, KEJA jübi telefony üçin täze gorag önümlerini çykardy: buz sowadýan jübi telefony.Buz sowadyş aýratynlyklary, iş düzgüni adam bedeniniň bioniklerinden ylham alýan sowadyjy jel atly ýokary tehnologiýaly materialdan gelýär: antipiretik: the ...
  Koprak oka
 • Gatylaşdyrylan 9H PET Pad ekran goragçysy çykdy

  Gatylaşdyrylan 9H PET Pad ekran goragçysy çykdy

  Entegem aýna döwüjilerden gorkýarsyňyzmy?Aýna gyrasyndan ezilen barmaklaryň agyrandygyny alada edýärsiňizmi?Keja gatylaşdyrylan PET materiallary bilen täze ekran goragçysyny çykardy.Ol hakykatdanam dargadyjy, partlama garşy we gyrasy ezmek garşylygynda ajaýyp işleýär.Islendik döwülen ýerden 180degree-de egilip bilner.Sa ...
  Koprak oka
 • kör intallasiýa traýy EUB we ABŞ tarapyndan tassyklanan patent alýar

  kör intallasiýa traýy EUB we ABŞ tarapyndan tassyklanan patent alýar

  KEJA aýna ekrany goraýjy gurnama lýubkasynyň bir görnüşini işledi.Aýna ekrany goraýjynyň jübi telefonyna ýa-da ekranyň ekranyna dogry pozisiýada goýulmazlygy, gurlandan soň köpürjik döredip biläýjek meseläni çözüp biler.
  Koprak oka
 • Keja TG ekrany goraýjy amaly işledi

  Keja TG ekrany goraýjy amaly işledi

  Keja TG ekrany goraýjy amaly işledi.Esasanam pad / planşetde işlenende ahyrky ulanyjylaryň kynlygyny doly çözýär.Bu ekrany goraýjy, ýörite dizaýny kabul edýär.Ekran, ekranyň ekranynda goýlanda, arza berijiniň içinde gurulýar.Howa ...
  Koprak oka
 • Iphone13, ululykdaky ekran goragçysynyň doly seriýasy işe girizildi.

  Iphone13, ululykdaky ekran goragçysynyň doly seriýasy işe girizildi.

  Maglumat gözlemekde we önümi ösdürmekde Kejanyň güýji sebäpli, Kejasyň ilkinji müşderilere iPhone13 üçin ekran goragçysynyň ilkinji iberilmegi hakyky iPhone13-e 100% laýyk geldi.Gutlaýarys!“IPhone13” baradaky maglumatlarymyza ynamymyz bar, şonuň üçin gözegçimizden köp mukdarda sargyt üçin doly taýýarlyk görýäris ...
  Koprak oka
 • Täze Xiaomi 11T / 11T Pro sentýabr aýynda çykar, bu Hytaýyň içerki Redmi K40S-a gabat gelýän bolmagy mümkin

  Täze Xiaomi 11T / 11T Pro sentýabr aýynda çykar, bu Hytaýyň içerki Redmi K40S-a gabat gelýän bolmagy mümkin

  Weibo blogçysy @WHYLAB-yň pikiriçe, Xiaomi-iň ýakyn wagtda çykjak Xiaomi 11T Pro 5G jübi telefony Taýlandyň NTBC şahadatnamasyny aldy.2107113SG kodly bu önümiň sentýabr aýynda daşary ýurtlara çykarylmagyna we bahasynyň 600 ABŞ dollaryna (takmynan 3900 ýuana) garaşylýar.Häzirki syzmak ...
  Koprak oka
 • Temperumşak aýna ekrany goraýjynyň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini nädip tapawutlandyryp bileris?

  Temperumşak aýna ekrany goraýjynyň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini nädip tapawutlandyryp bileris?

  Häzirki wagtda bazarda mylaýym aýna ekrany goraýjy önümleriň köp görnüşi bar we söwda wagtynda jübi telefonyny ulanýanlar haýran galýarlar.Temperumşak aýna ekran goragçysynyň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini nädip tapawutlandyryp bileris?1. Suw damjasy.Qualityokary hilli ...
  Koprak oka
 • Waka? CTIS?3JN32.

  Waka? CTIS?3JN32.

  CTIS 2021-nji ýylda iň uly sergi temaly ykjam enjam we onuň daş-töweregi önümleri. KEJA kireýine alýarmy? 36 inedördül metr.Stend No.:?3JN32 ,?Zal N3Geliň, şu ýerde duşuşalyň.
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2