Temperumşak aýna ekrany goraýjynyň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini nädip tapawutlandyryp bileris?

Häzirki wagtda bazarda gyzgyn aýna ekrany goraýjy önümleriň köp görnüşi bar we söwda wagtynda jübi telefonyny ulanýanlar haýran galýarlar. Temperumşak aýna ekran goragçysynyň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini nädip tapawutlandyryp bileris?

1. Suw damjasy. Qualityokary hilli temperaturaly aýna ekrany goraýjynyň üstü, ajaýyp suw saklaýan lotos ýapragyna meňzeýär. Suw damjalaryny taşlamak, yz galdyrman, ýygjamlaşyp we erkin aýlanyp biler. Eger birneme pes temperaturaly aýna ekrany goraýjy önüm bolsa, onda bu suw ýygnamak işi ýok.

2. Dyrna garşy. Qualityokary hilli temperaturaly aýna ekrany goraýjynyň gowy çyzmaga garşylygy bar we pyçak ýaly ýiti pyçak bilen göni yz galdyrmaz. Filmiň üstünde yzlary aňsat bolsa, önümi inkär edip bileris. Qualityokary hilli önümleriň üstü çyzylmalara gaty çydamly.

3. Partlama garşy. Pes derejeli aýna ekrany goraýjy, döwülenden soň adamlara aňsatlyk bilen zyýan berip biljekdigini hemmämiz bilýäris. Partlamadan goraýan gowy häsiýetleri sebäpli, ýokary hilli temperatura aýna ekrany goraýjy bolsa, hatda döwülenden soň hem howpsuzlyk howpy bolmaz, ýöne birneme döwmek nagşy bolar. Ony kesgitlemek isleseňiz, egilip bilersiňiz.

4. amal ýönekeý. Telefony ýapmak üçin gyzgyn aýna ekran goragçysyny ulanmak gaty aňsat, adaty jübi telefonynyň goragçysyndan tapawutlanýar, ilkinji gezek işlese-de amatly bolup biler. Buýrugy gönüden-göni ýerine ýetirip, dogry goýsaňyz, köpürjikleri ýa-da boşluklary goýman, el maşynynyň gyzgyn aýna goragçysyny doly ýapmak aňsat.

5. ýokary hilli gyzgyn aýna goraýjy degilende özüni gaty gowy duýýar, ýaramazlyk gaty gödek. Esasy sebäbi önümçilikde we materiallarda tapawut. 


Iş wagty: Iýun-03-2021