Gizlinlik aýna ekrany goraýjy Tempered aýna filmi, doly örtük

Gysga düşündiriş:

Hakyky gizlinlik, gapdaldan gözüňi ýapmak, ekran göni ekranyň öňündäki adamlara görünýär. Tempered aýna filmi, HD-i dikeltmek, Doly örtük, ähli jübi telefony ýa-da Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi-iň ähli 2.5D ekran goragçysy ýa-da 3D skripka goragçysy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Amal Pgapma-garşylygy goramak
Material Glass
AB ýelim Asly Japanaponiýa / Koreýa, çalt peselýän
Pbäsdeşlik aýratynlyklary 28° ýa-da 32°, 2 ýol ýa-da 4 ýol
AF örtük Wariant: plazma spreý / örtük
Jemi galyňlyk 0.58mm( aýna); beýleki görnüşleri bilen üýtgeýär.
Aç-açanlyk 92%
Gatylyk 9H
Taşla Angle 105 (synagdan soň) -115degree testing synagdan ozal)
Top Taşla Test 175g gaty polat top, beýikligi 1 metr
Hil Option Ortaça wersiýa, Xxstronger wersiýasy
Ulanylýan görnüş 2.5D, 3D, gyzgyn, gara çap gyrasy, arassa aýna, PET
Bukja: 1 birlik 1 goşa gatlak EPE + CPE halta
OEM: Ölçegi, sowgat gutusy

Aýratynlyklary

Doly örtükli aýna, has köp ekrany goramak, ekrany doly örtmek, gyradan goramak, içalylyga garşy gizlinligi goramak, söwda syry we şahsy gizlinlik baradaky ekranyň maglumatlaryny çep, sag, ýokarky we aşaky dört tarapdan gorap biler. . Döwrebaplaşdyrylan ABS ýelimi, gyzgyn aýnany köpürjiksiz ekrana ajaýyp laýyklaşdyrýar. 

1. Hakyky gizlinlik --- Gizlinlik ekrany goraýjy, gözleri gapdaldan bloklaýar. Ekran diňe ekranyň öňündäki adamlara görünýär. Şahsy we duýgur maglumatlaryňyzy nätanyş adamlardan gizläň. Lift, metro ýa-da beýleki köpçülikleýin ýagdaýlar üçin ajaýyp.

2. Dürli wersiýalar: Gizlinlik burçy 28 saýlap biler° ýa-da 32°, 2way ýa-da 4way gizlinlik, goragçylaryň ähli görnüşleri aýna, PET, 2.5D, 3D, gyzgyn, gara çap gyrasy ýa-da doly açyk. Dürli hil talaplaryňyza laýyk gelýän ýeterlik wersiýalar.

3. “Edge To Edge Coverage” - tutuş ekrany gurşap almak üçin ýörite dizaýn, Täsirleri diýen ýaly siňdirmek üçin doly örtügi, gyradan goragy teklip ediň. Köp halatlarda işle.

4. “Kristal Clear” - ýokary düşnükli premium temperaturaly aýnadan ýasalan, gizlinlik häsiýetli aýna beýlekilerden has düşnüklidir. Nokekrany gaty garaňkyradyň, siz bolsa don berersiňizgündelik iş wagtynda ýagtylygy açmaly.

5. Örän çydamly - 9H gatylykly aýnadan ýasalan, ekranyňyzy dyrnaklardan, döwüklerden we ownuk damjadan goraň. Gidrofob we oleofob gatlagy bilen örtülen ter galyndylaryny we barmak yzlaryny azaldýar, ekranyňyzy günüň dowamynda arassa saklaýar.

Has giňişleýin maglumat

8_01 8_02 8_03 8_04 8_05 8_06 8_07 8_08


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň